طرح درس اساتید

طرح درس - فاطمه دارابی

۱

۲

۳

طرح درس - دکتر مجید براتی

۱

۲

۳

طرح درس - وحید احمدی پناه

۱

۲

۳

طرح درس - الهه عزتی

۱

۲

۳

طرح درس - عاطفه زاهدی

۱

۲

۳

طرح درس - زینب مکوندی

۱

۲

۳