برنامه کلاسی

ورودی ۱۳۹۸

ورودی ۱۴۰۰

ورودی ۱۴۰۱

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه

ورودی ۱۳۹۸

ورودی ۱۴۰۰

ورودی ۱۴۰۱

برنامه کارآموزی در تابستان همدان سال ۱۴۰۱

برنامه کارآموزی در تابستان

برنامه عملی

آزمایشگاه

مرکز مهارت های بالینی

برنامه های ترمی و طرح درس

ترم ۲
ردیفنام درس واحد
1کارآموزی اصول و مهارت پرستاری1
2پرستاری بزرگسالان/سالمندان۱3
3تغذیه و تغذیه درمانی1.5
4دارو شناسی2
5فرآیند آموزش بیمار1
6روان شناسی فردی و اجتماعی2
7پرستاری سلامت جامعه1.5
8تربیت بدنی ۱1
9اندیشه اسلامی ۱2
10فارسی3
11مفاهیم پایه پرستاری2
جمع واحد ها20
ترم ۳
ردیفنام درسواحد
1پرستاری بزرگسالان/سالمندان ۲3
2کارآموزی پرستاری/بزرگسالان سالمندان ۱2
3پرستاری بهداشت مادر و نوزاد2.5
4ژنتیک و ایمونولوژی2
5پرستاری بهداشت روان2
6بررسی وضعیت سلامت1
7پرستاری سلامت فرد و خانواده1.5
8آیین زندگی2
9اندیشه اسلامی ۲2
10فناوری اطلاعات در پرستاری1
11کارآموزی فارماکولوژی بالینی1
جمع واحد ها20
ترم ۴
ردیفنام درسواحد
1پرستاری بزرگسالان / سالمندان۳4
2کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان۲2
3پرستاری بهداشت محیط1
4پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد2
5پرستاری بیماری های روان2
6پرستاری کودک سالم2
7اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای1.5
8زبان تخصصی2
9تربیت بدنی ۲1
10کارآموزی پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط2
جمع واحد ها19.5
ترم ۵
ردیفنام درسواحد
1مراقبت های پرستاری در منزل2
2کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان۳ 2
3اصول اپیدمیولوژی1
4کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد2
5کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط2
6پرستاری بیماری های کودکان3
7آمار حیاتی مقدماتی1
8تحقیق در پرستاری1.5
9انقلاب اسلامی ایران2
10دانش خانواده و جمعیت2
جمع واحد ها18.5
ترم ۶
ردیفنام درسواحد
1کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران1
2کارآموزی پرستاری کودک سالمو بیماری های کودکان2
3مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه3
4اصول مدیریت در خدمات پرستاری2
5پرستاری اورژانس هادر بحران ها و حوادث غیر مترقبه1.5
6وزی پرستاری مراقبت های ویژه1
7تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران2
8تفسیر موضوعی قرآن2
9کارآآموزی پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماری های روان2
جمع واحد ها16.5
ترم ۷
ردیفنام درسواحد
1کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان ۱.۲.۳ و پرستاری مراقبت در منزل8
2کارآموزی در عرصه پرستاری3
جمع واحد ها11
ترم ۸
ردیفنام درسواحد
1کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد2
2کارآموزی در عرصه بیماری های کودکان2
3کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس و حوادث غیرمترقبه2
4کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری2
جمع واحد ها8